Mwahaha! Bildinlägg+viktig information om morgondagen längst ner!

Lägger ut lite bilder :) Tycker att alla var jätteroliga! ENJOY!Twilight Funny #6

AppleADay.

Settie For: ☻B0b Marly☻(Aka Buhugafa)
LMAO!

Excuse Me?
ewie!
Hehehe! Tycker Edward ser så rolig men söt ut på ena bilden!
Nehe! Då ska man väl krypa till kojs då :) Imorgon blir det provspelning på SVT! Ska upp till Växjö :) Skriver ett inlägg efter :) Vill ni veta hur det gick? Kommentera då och berätta om jag ska berätta hur det gick, eller om jag ska hålla mig till Twilight-ämnet :)
Todeloo!

Utkast: Feb. 28, 2011

"Som om det inte var en tillräckligt god nyhet att Robert kommer att spela Renesmees lullaby på piano i Breaking Dawn, nu ser det även ut som om att han kommer att sjunga den!"

Jag blir hlet GALEN av törst efter Breaking Dawn! Eller är det möjligt att bli galnare än jag redan är...?
Mot Vancouver

Kristen och Rob anländer till Vancouver för att fortsätta inspelningen till Breaking Dawn!

http://ttwilights.bloggplatsen.se


Ett gott skratt förlänger livet! Skratta på!

Edward's Best Lines from Twilight

Edward Cullen has all the best lines!

(Edwards bästa citat från Twilight, översättning finns längt ner! Andvände google översätt så skyll inte på mig med alla felstavningar :P)
You've got a bit of a temper, don't you?

Kryptonite doesn't bother me, either.

What if I'm not a superhero? What if I'm the bad guy?

Bella: You were right.
Edward: I usually am, but about what in particular this time?

I'll just drag you back.

Try not to fall in the ocean or get run over or anything, all right?

Perhaps something more private?

Do I dazzle you?
Bella: We were speaking of a hypothetical case.
Edward: Yes, we were. Shall we call you 'Jane'?

Your number was up the first time I met you.

I hear voices in my mind and you're worried that you're the freak.

I don't want to hear that you feel that way. It's wrong. It's not safe. I'm dangerous, Bella - please, grasp that.

You were right - I'm definitely fighting fate trying to keep you alive.

Do you really believe that you care more for me than I do for you?

Of all the things about me that could frighten you, you worry about my driving.

Edward: You should tell Charlie, though.
Bella: Why in the world would I do that?
Edward: To give me some small incentive to bring you back.

Well that was interesting.

Newton's getting on my nerves.

Darkness is so predictable, don't you think?

Be safe.

Put your seatbelt on - I'm nervous already.

Were you planning to make it out of Forks before nightfall?

So you're worried about the trouble it might cause me - if you don't come home?

I can be patient - if I make a great effort.

I'm the world's best predator, aren't I? Everything about me invites you in - my voice, my face, even my smell. As if I need any of that! As if you could outrun me. As if you could fight me off.

Don't be afraid. I promise ... I swear not to hurt you.

Would you understand what I meant if I said I was only human?

So where were we, before I behaved so rudely?

You are exactly my brand of heroin.

At the time, all I could think was, 'Not her'.

As if I needed another motive to kill you.

You are the most important thing to me now. The most important thing to me ever.

Edward: And so the lion fell in love with the lamb ...
Bella: Stupid lamb.
Edward: Sick, masochistic lion.


As you are not addicted to any illegal substances, you probably can't empathize completely.

Are you still faint from the run? Or was it my kissing expertise?

Edward: Bella, I've already expended a great deal of personal effort at this point to keep you alive. I'm not about to let you behind the wheel of a vehicle when you can't even walk straight. Besides, friends don't let friends drive drunk.
Bella: Drunk?
Edward: You're intoxicated by my very presence.

If I could dream at all, it would be about you.

I should make this harder for you, definitely. You only have to risk your life every second you spend with me, that's surely not much. You only have to turn your back on nature, on humanity ... what's that worth?

Just because I'm resisting the wine doesn't mean I can't appreciate the bouquet.

I may not be a human, but I am a man.

Your hair looks like a haystack ... but I like it.

I could hardly leave in the clothes I came in - what would the neighbors think?

Bella: I love you.
Edward: You are my life now.

What am I going to do with you? Yesterday I kiss you, and you attack me! Today you pass out on me!

You're worried, not because you're headed to meet a houseful of vampires, but because you think those vampires won't approve of you, correct?

Bella: Emmett?
Edward: Well, he thinks I'm a lunatic, it's true, but he doesn't have a problem with you.

Actually, Esme wouldn't care if you had a third eye and webbed feet.

I could walk home faster than this truck moves.

You smell so good in the rain.

It seems I'm going to have to tamper with your memory.

If you let anything happen to yourself - anything at all - I'm holding you personally responsible.

You fell down two flights of stairs and through a window.... You have to admit, it could happen.

They gave you a few transfusions. I didn't like it - it made you smell all wrong for a while.

A sadistic vampire, intent on torturing her to death, sure, no problem, she runs off to meet him. An IV, on the other hand ...

Bella: You stole a car?
Edward: It was a good car, very fast.

I don't seem to be strong enough to stay away from you, so I suppose that you'll get your way ... whether it kills you or not.

I'm sorry if there has been some kind of miscommunication, but Bella is unavailable tonight. To be perfectly honest, she'll be unavailable every night, as far as anyone besides myself is concerned. No offense.

Bella: Look at this shoe! It's a death trap!
Edward: Hmmm. Remind me to thank Alice for that tonight.

Bella: Edward I honestly can't dance!
Edward: Don't worry silly. I can.

Twilight, again. Another ending. No matter how perfect the day is, it always has to end.
ÖVERSÄTTNING!
Edward Cullen har alla de bästa rader! 
Du har lite av en humör, inte sant? 

Kryptonite inte bry mig heller. 

Vad händer om jag inte är en superhjälte? Vad händer om jag den onde? 

Bella: Du hade rätt. 
Edward: jag brukar vara, utan om vad som i synnerhet den här gången? 

Jag ska bara dra dig tillbaka. 

Försök att inte falla i havet eller bli överkörd eller något, okej? 

Kanske något mer privat? 

Har jag blända er? 
Vem är det? 
Bella: Vi talade om ett hypotetiskt fall. 
Edward: Ja, vi var. Ska vi kalla dig "Jane"? 

Ditt nummer var upp första gången jag träffade dig. 

Jag hör röster i mitt sinne och du är orolig att du är missfoster. 

Jag vill inte höra att du känner så. Det är fel. Det är inte säkert. Jag är farlig, Bella - Snälla, förstå det. 

Du hade rätt - jag definitivt är kampen mot ödet försöker hålla dig vid liv. 

Tror du verkligen att du bryr dig mer för mig än vad jag gör för dig? 

Av alla saker om mig som kunde skrämma dig, oroa dig om min körning. 

Edward: Tala om Charlie, dock. 
Bella: Varför i hela världen skulle jag göra det? 
Edward: Att ge mig några små incitament att ta dig tillbaka. 

Tja, det var intressant. 

Newtons går mig på nerverna. 

Mörkret är så förutsägbart, tycker du inte? 

Vara säkra. 

Sätt ditt säkerhetsbälte på - jag är nervös redan. 

Var du planerar att göra det ur Forks innan kvällen? 

Så du är orolig för problem det kan vålla mig - om du inte kommer hem? 

Jag kan ha tålamod - om jag gör en stor ansträngning. 

Jag är världens bästa rovdjur, är inte jag? Allt om mig inbjuder dig i - min röst, mitt ansikte, till och med min lukt. Som om jag behöver något av det! Som om du kunde springa ifrån mig. Som om du kunde slåss mig. 

Var inte rädd. Jag lovar ... Jag svär att inte skada dig. 

Skulle du förstår vad jag menade om jag sa att jag bara var människa? 

Så var var vi, innan jag skötte sig så plumpt? 

Du är precis mitt varumärke av heroin. 

På den tiden, allt jag kunde tänka var: "Inte henne". 

Som om jag behövde ett annat motiv att döda dig. 

Du är den viktigaste för mig nu. Det viktigaste för mig någonsin. 

Edward: Och så lejonet förälskade sig i lammet ... 
Bella: Dumma lammkött. 
Edward: Sick, masochistiska lejon. 

Eftersom du inte är beroende av alla olagliga substanser, du antagligen inte kan förstå helt. 

Är du fortfarande svagt från loppet? Eller var det min kyssar expertis? 

Edward: Bella, jag har förbrukat redan en hel del personliga ansträngningar på denna punkt för att hålla dig vid liv. Jag är inte på väg att låta dig bakom ratten i en bil när du inte ens kan gå rakt. Dessutom, låt vänner inte vänner köra berusade. 
Bella: Drunk? 
Edward: Du är berusad av min blotta närvaro. 

Om jag kunde drömma alls, skulle det vara om dig. 

Jag borde göra det svårare för dig, absolut. Du har bara att riskera ditt liv varje sekund du spenderar med mig, det är säkert inte mycket. Du behöver bara vända ryggen på naturen, på mänskligheten ... vad är det värt? 

Bara för att jag är emot det vin betyder inte att jag inte kan uppskatta buketten. 

Jag får inte en människa, men jag är en man. 

Ditt hår ser ut som en höstack ... men jag gillar det. 

Jag kunde knappt lämna i kläderna jag kom in - vad skulle grannarna tänka? 

Bella: Jag älskar dig. 
Edward: Du är mitt liv nu. 

Vad ska jag göra med dig? Igår var jag kyssa dig, och du attackerar mig! Idag kan du gå ut på mig! 

Du är orolig, inte för att du är på väg att träffa en hus fullt av vampyrer, men eftersom du tror de vampyrer inte kommer att godkänna dig, eller hur? 

Bella: Emmett? 
Edward: Ja, tror han jag är en galning, det är sant, men att han inte har problem med dig. 

Egentligen skulle Esme vård inte om du hade en tredje ögat och simfötter. 

Jag kunde gå hem snabbare än den här lastbilen flyttar. 

Du doftar så gott i regnet. 

Det verkar som jag är kommer att behöva mixtra med ditt minne. 

Om du låta något hända dig själv - något alls - Jag håller er personligen ansvarig. 

Du föll ner två trappor och genom ett fönster .... Du måste erkänna, kunde det hända. 

De gav dig några transfusioner. Jag gillade det inte - det gjorde du luktar helt fel för en stund. 

En sadistisk vampyr, inställda på att tortera henne till döds, visst, inga problem, springer hon iväg för att träffa honom. En IV, å andra sidan ... 

Bella: Du stal en bil? 
Edward: Det var en bra bil, mycket snabb. 

Jag verkar inte vara starka nog att hålla sig borta från dig, så jag antar att du får din väg ... om det dödar dig eller inte. 

Jag är ledsen om det har skett något slags missförstånd, men Bella är inte tillgänglig ikväll. För att vara helt ärlig, kommer hon vara otillgänglig varje natt, så långt som någon annan än mig själv berörs. Inget illa menat. 

Bella: Titta på den här skon! Det är en dödsfälla! 
Edward: Hmmm. Påminn mig om att tacka Alice för det ikväll. 

Bella: Edward jag ärligt talat inte kan dansa! 
Edward: Oroa dig inte dum. Jag kan. 

Twilight, igen. Ett annat slut. Oavsett hur perfekt dagen är, har det alltid till slut.

Nu kommer det ett till fast med Bellas bästa citat :)

Do you have a multiple personality disorder?

Stupid, shiny Volvo owner.

I thought you were supposed to be pretending I don't exist, not irritating me to death.

Ditching is healthy.

If you ever repeat what I'm saying right now I will cheerfully beat you to death.

Um, I'm going to run over Tyler Crowley tomorrow before school?

You really shouldn't do that to people ... dazzle them like that - she's probably hyperventilating in the kitchen right now.

You're always crabbier when your eyes are black.

And how long have you been seventeen?

I fall down a lot when I run.

I do have some trouble with incoherency when I'm around him.

Sometimes it seems like you're trying to say goodbye when you're saying something else.

I'm absolutely ordinary - well, except for bad things like near-death experiences and being so clumsy that I'm almost disabled.

No one has tried to do away with me today.

His eyes did that unfair smoldering thing again.

Nothing more fun than an irritated grizzly bear.

Did they know that I knew? Was I supposed to know that they knew that I knew, or not?

I'll do the laundry tonight - that ought to be fraught with peril.

My decision was made, made before I'd ever consciously chosen, and I was committed to seeing it through. Because there was nothing more terrifying to me, more excruciating, than the thought of turning away from him.

The freezer is getting dangerously low on fish - we're down to a two, maybe three years' supply.

I'm here ... which, roughly translated, means I would rather die than stay away from you.

Will you turn into a bat?

Edward: I was thinking, while I was running ...
Bella: About not hitting trees, I hope.

It's an off day when I don't get somebody telling me how edible I smell.

Let me get this straight - I'm the baby seal, right?

It was very funny, and you know it.

I need another human minute.

Edward: Is that any good? Honestly, it doesn't look very appetizing.
Bella: Well, it's no irritable grizzly ...

I suppressed my internal cringing at the thought of Edward and Charlie and the wordboyfriend all in the same room at the same time.

I think I forgot to breathe.

You're still waiting for the running and the screaming, aren't you?

Edward: You were saying?
Bella: That you are a very, very terrifying monster.
Edward: Much better.


Vampires like baseball?

It appeared that Charlie was having an aneurysm.

Edward: Now, what exactly are you worrying about?
Bella: Well, um, hitting a tree - and dying. And then getting sick.

It would be nice if I could find just one thing you didn't do better than everyone else on the planet.

Don't I taste as good as I smell?

I was not finished kissing you. Don't make me come over there.

Don't worry about it. It's just a crush.

Are you tired of having to save me all the time?

A man and woman have to be somewhat equal ... as in, one of them can't always be swooping in and saving the other one. They have to save each other equally.

You are my life. You're the only thing it would hurt me to lose.

Edward: As long as it makes you happy, I'll be here.
Bella: You're talking about forever, you know.

You'll never catch me betting against Alice.

I'm not coming over anymore if Alice is going to treat me like Guinea Pig Barbie when I do.

Bella: This looks like a horror movie waiting to happen.
Edward: Well, there are more than enough vampires present.
Bella: Do you want me to bolt the doors so you can massacre the unsuspecting townsfolk?
Edward: And where do you fit into that scheme?
Bella: Oh, I'm with the vampires, of course.


In what strange parallel dimension would I ever have gone to prom of my own free will?


ÖVERSÄTTNING:

Bästa Twilight citat från Bella Swan
Har du en multipel personlighetsstörning?
Dumma, glänsande Volvo ägare.
Jag trodde du skulle vara låtsas jag inte existerar, inte irriterande mig till döds.
Dikning är frisk.
Om du någonsin upprepa vad jag säger just nu jag kommer glatt slå dig till döds.
Um, jag ska köra över Tyler Crowley i morgon innan skolan?
Du borde verkligen inte göra det med folk ... blända dem så - hon är nog hyperventilerar i köket just nu.
Du är alltid crabbier när dina ögon är svarta.
Och hur länge har du varit sjutton?
Jag faller ner en hel del när jag kör.
Jag har lite problem med BRIST PÅ SAMMANHANG när jag är runt honom.
Ibland verkar det som om du försöker säga adjö när du säger något annat.
Jag är alldeles vanliga - ja, med undantag för dåliga saker som nära-döden-upplevelser och är så klumpig att jag nästan är handikappad.
Ingen har försökt att göra sig av med mig idag.
Hans ögon gjorde att oskäliga pyrande sak igen.
Inget roligare än en irriterad grizzlybjörn.
Visste de att jag visste? Skulle jag veta att de visste att jag visste, eller inte?
Jag ska göra tvätten i kväll - som borde vara förenat med fara.
Mitt beslut har gjorts före jag någonsin medvetet valt, och jag var fast besluten att se igenom det. Eftersom det fanns inget mer skrämmande för mig, mer olidlig, än tanken på att vända sig bort från honom.
Frysen börjar bli farligt låg på fisk - vi ner till en två, kanske tre år leverera.
Jag är här ... som grovt översatt betyder jag hellre skulle dö än hålla sig borta från dig.
Kommer du att förvandlas till ett slagträ?
Edward: Jag tänkte, medan jag kör ...
Bella: Om inte slå träd, hoppas jag.
Det är en off dag när jag inte får någon berättade för mig hur ätbara jag luktar.
Låt mig få detta rakt - Jag spelade baby seal, eller hur?
Det var väldigt roligt, och det vet du.
Jag behöver en annan människa minut.
Edward: Är det bra? Ärligt talat, ser det inte speciellt aptitretande.
Bella: Ja, det är ingen irriterad Grizzly ...
Jag undertryckte mina inre inställsam vid tanken på Edward och Charlie och ordet pojkvän alla i samma rum vid samma tidpunkt.
Jag tror att jag glömde att andas.
Du är fortfarande väntar på att köra och skrikandet, inte sant?
Edward: Du sa?
Bella: att du är en mycket, mycket skrämmande monster.
Edward: Mycket bättre.
Vampyrer som baseball?
Det visade sig att Charlie hade en aneurysm.
Edward: Nu är exakt vad du oroa dig?
Bella: Ja, hm, slår ett träd - och dör. Och sedan blir sjuka.
Det skulle vara trevligt om jag kunde hitta bara en sak du inte gjorde bättre än alla andra på planeten.
Inte jag smakar så bra som jag lukta?
Jag var inte klar kyssa dig. Tvinga mig inte att komma över.
Bry dig inte om det. Det är bara en crush.
Är du trött på att behöva rädda mig hela tiden?
En man och kvinna måste vara något lika ... som i, kan en av dem inte alltid svepte in och spara den andra. De måste rädda varandra lika.
Du är mitt liv. Du är den enda det skulle skada mig att förlora.
Edward: Så länge det gör dig glad, jag ska vara här.
Bella: Du pratar om evigt, du vet.
Du kommer aldrig att fånga mig satsar mot Alice.
Jag kommer inte över längre om Alice kommer att behandla mig som Guinea Pig Barbie när jag gör.
Bella: Det ser ut som en skräckfilm som väntar på att hända.
Edward: Ja, det finns mer än tillräckligt vampyrer närvarande.
Bella: Vill du att jag ska skruva dörrar så att du kan massakrera de intet ont anande stadsborna?
Edward: Och var passar du in i det systemet?
Bella: Åh, jag är med vampyrer, naturligtvis.
I vilken konstig parallell dimension skulle jag någonsin har gått till balen av egen fri vilja?
Hehehe, blev ett VÄLDIGT långt innlägg :) Men jag hoppas ni gillar det endå...

Konstig twilight-dröm...

Jag bara MÅSTE berätta en sak!
I natt så drömde jag en jättekonstig dröm! Men jag blev jätteledsen när jag vaknade och märte att det faktiskt bara var en dröm...
Okej, såhär var det:
Jag och två till stod och skulle betala för biobiljetter till Breaking Dawn. Jag kände en av dom men den andra vet jag inte ens vem det var.
När vi skulle betala så sa den jag kände att hon var 7 (vet inte varför, hon är 12)
Sen när vi skulle gå in och sätta oss... SÅ VAKNADE JAG! :'( Jag ville ju så gärna se Breaking Dawn!
Jag har så många gånger skrivit på bloggen att jag håller på att bli galen av törst efter Breaking Dawn. Nu HAR jag blivit galen! Jag vet inte vad jag ska göra! Snälla kan ingen skynda på Breaking Dawn? Eller i alla fall lägga ut en Trailer?
Finns det någon här som kan tyda drömmar? Vad Betyder denna twilight-drömmen? Har DU haft någon skumm Twilight-dröm? Kommentera och Berätta! :)

Böckernas betydelse

Jag har hittat vad alla böckerna betyder...
Del 1. Om jag kunde drömma:
På framsidan av boken är det två bleka händer som håller i ett rött äpple. Äpplet ska representera Edward Cullen, som framställs som den förbjudna frukten.

Del 2. När jag hör din röst:
På bokens omslag är det en blomma som tappar ett blad. Blomman ska representera Bella och bladet ska antagligen representera Edward, inte allt för långt bort, men utom räckhåll.
Jag har även hört att bokens bild visar Bellas kärlek till Edward, när han försvinner när Bellas hopp liksom lossnar.

Del 3. Ljudet av ditt hjärta:
På omslaget är ett nästan avslitet rött band. Bandet står för valet som Bella måste göra. Hon måste välja mellan sin kärlek till vampyren Edward Cullen eller sin vänskap med varulven Jacob Black. Stephenie Meyer har även sagt att bandet står för att Bella inte helt och hållet kan slita sig loss från sitt mänskliga liv.

Del 4. Så länge vi båda andas:
Omslaget består av två chackpjäser: en röd bonde i bakgrunden, och en vit dam längst fram. Det symboliserar vad Bella från början var - en svag bonde - till det hon nu växt till - en stark dam.Tada! :)
Hoppas ni har nytta av detta :)


Så länge vi båda andas...

Om du nåonsin skulle åka till ett annat land och vilja ha så länge vi båda andas i just det landet så kan du snabbt och enkelt kolla in det här!
Så länge vi båda andas finns på andra språk än svenska och engelska. Här är några (eller alla jag vet inte faktiskt :P)
  • Engelska: Breaking Dawn
  • Finska: Aamunkoi
  • Tyska: Bis(s) zum Ende der Nacht
  • Spanska: Amanecer
  • Franska: Révélation
  • Polska: Przed świtem
  • Svenska: Så länge vi båda andas

Vad ska just DU göra med denna informationen?
KOMMENTERA!

Bild

Hej!
Hittade en bild... Väldigt bra gjord tycker jag :)
Vad tycker ni?

Ny Breaking Dawn bild :)

Hm... När i Breaking Dawn tror ni at denna bilden ska vara med?
Ser ni Edward/Robert Pattisnon där bak?
Källa:http://ttwilights.bloggplatsen.se

Binoche spelar mot Robert Pattinson

Juliette Binoche är klar för David Cronenbergs kommande film "Cosmopolis". Därmed kommer skådespelerskan att få spela mot "Twilight"-stjärnan Robert Pattinson som redan är klar för filmen, skriver Empire.

Pattinson ska spela den nygifte miljardären Eric som är på väg att bedra sin fru samtidigt som han riskerar att förlora hela sin förmögenhet. Vilken roll Binoche ska spela i filmen är ännu oklart. Även Mathieu Amalric och Paul Giamatti är klara för roller i filmen.

Inspelningarna av "Cosmopolis" börjar i Toronto i maj.

(TTS)

Såhär ser Binoche ut :)


TonårsRenesmeé?

Enligt bloggen TwiCrack Addicts har skådespelerskan Christie Burke blivit castad som “tonårs-Renesmee”. Wow, det låter mycket spännande om det stämmer! Det skulle verkligen vara intressant att se en inblick i framtiden på Jacob och Nessie! Vad säger ni? :D

Källa: TwiCrack Addicts, via His Golden Eyes

OBS! Detta har inte bekräftats av filmbolaget så ta informationen med en nypa salt!

UPPDATERING:

En till bild på Christie Burke, via BreakingDawnMovie.org

 

Källa:http://www.twilightsweden.se


Oscars Galan bjuder på överraskning
Inte nog med att Robert Pattinson ska presentera ett pris på årets Oscars Gala i Los Angeles (vi går på infon via IMDb). Men nu ger producenten för galan oss något ännu mer att längta efter, Bruce Cohen säger såhär (se nedan). Vill du hellre se nyheten det i bild och ljud film klicka här

"For all Twilight fans we have a surprise in the show on Sunday night, if you like the three movies, I have three words for you … Check out the show."

Så vad kan nyheten vara? är det kanske bara det att Robert ska presentera och att dom inte vet att IMBD redan meddelat det. Eller kan det vara något med Breakinh dawn? Ingen video tror jag, då skulle jag bli stum, men kanske en ny officiell poster? eftersom fotografering för BD gjordes för några veckor sen, ja vem vet.
Källa: http://robertpattinson.blogg.se/

Nya masker Rob och Kristen?

Har ni skaffat nya masker till Breaking Dawn eller...?
Nedanstående bild är gjord av mig :) Eller tja... Redigerad av mig :P
Nya masker?
Originalet:

Rob på omslag?

Robert Pattinson kommer vara med i marsnumret av tidningen Vanity Fair för att promota filmen Water for Elephants som han är med i. Han kommer pryda omslaget och tidningen kommer börja säljas den 3 mars i USA. Det har kommit ut några ursnygga bakom scenerna bilder från photoshooten för tidningen, som ni kan se här nedanför.

Klicka här för att se fler bakom scener bilder från photoshooten.

 

Källa:http://www.twilightsaga.se/


Mia Maestro OCH MyAnna Burying HAR anlänt i Vancouver!

Breaking Dawn vampyr vegetarianerna Mia Maestro (aka Carmen / Denali Coven) ØxH den English MyAnna Burying (aka Tanya Denali ) anlände jag Vancouver Igar den 21 Februari!

 

Källa: http://twiiliight.bloggplatsen.se/

Robsten i Vancouver :)

I förrgår, den 21 februari anlände Robert Pattinson (aka Edward) och Kristen Stewart (aka Bella) i Vancouver! :D

 

Källa:http://twiiliight.bloggplatsen.se


Digga eller dissa...?

Kellan Lutz backslick - Hett eller hemskt?

Han borde ha sin vanliga, lite smårufsiga, frilla istället!


Nya bilder på Kellan Lutz


Kellan på Mercedes-Benz Fashion Week Fall 2011

Kellan Lutz (aka Emmett Cullen) var på Mercedes-Benz Fashion Week Fall 2011 på Lincoln Center i New York City den 13 februari!

 

 

återigen vet jag inte vad som händer med min text...

 

Källa:http://twiiliight.bloggplatsen.se


Nytt jobb?

Kellan Lutz (Emmett) har ännu ett roligt jobb på gång! Han har nu blivitDylan George jeans nya modell och han kommer även designa jeans. Spännande! :-)

Kellan Lutz is the new face of Dylan George jeans, and will also have a hand in designing for the premium denim label.

The new sub-brand, called Abbot & Main, will also feature men’s T-shirts and knits when it launches next fall.

Lutz will collaborate with label founder Daniel Guez on the design aesthetic.

“How cool will that be to create my own line? I grew up wanting to be an inventor,” the Twilight actor tells WWD. “I went to school for chemical engineering. I love to create. I’ve always wanted to get into fashion. I’ve always liked drawing, not Space Age stuff but high fashion.”

Källa:http://twilightsaga.se

Förvirrad över Renesmee i Breaking Dawn? Inte länge till :)

Någon mer som är lite förvirrad över alla små flickor som ska spela Renesmee i Breaking Dawn? Vi tog reda på exakt hur det kommer att gå till, här kommer förklaringen! :)


Den främsta skådespelerskan är 10-åriga Mackenzie Foy. Men tre unga tjejer till kommer att hjälpa till att spela Renesmee.

Eliza Faria kommer att spela Renesmee som femåring.

Rachel St. Gelais kommer att spela Renesmee som sexåring.

Sierra Pitkin kommer att spela den äldre versionen av Renesmee.

Men, vi kommer inte att få se dessa tjejers ansikte, genom special effekter kommer Mackenzies ansikte att sitta på deras kroppar.

Hängde ni med? ;)

Eliza Faria Rachel St. Gelais

Sierra Pitkin                 Mackenzie Foy


Källa:http://vampyrbloggen.bloggplatsen.se


Fråga inte mig varför texten bli såhär just i dag för jag har ärligt talat inte en aning :) Jag ska försöka fixa det, men kan inte lova något är jag rädd... Ni får se i nästa innlägg om det har gått bra eller ej :)Den offeciella twilight-guiden :)

Att Stephenie Meyers mycket efterlängtade bok “The Twilight Saga: The Official Illustrated Guide” kommer ut den 12 april i USA vet nog de flesta.

Men visste ni att boken kommer ut på svenska samma datum? :)

Twilightsagan- Den officiella illustrerade guiden” är en komplett guide på 500+ sidor.

Här är lite småfakta om boken på svenska från B Wahlströms som ger ut den:

Nu kommer den omfattande uppslagsboken om Bella, Edward, Jacob och alla de andra från Stephenie Meyers oförglömliga värld i Om jag kunde drömmaNär jag hör din röstLjudet av ditt hjärta och Så länge vi båda andasTwilightsagan – Den officiella illustrerade guiden är med nästan 100 färgbilder, exklusivt nytt material, ingående fakta om karaktärerna, släktträd, kartor, omfångsrika korshänvisningar och mycket mer en efterlängtad och oumbärlig uppslagsbok för alla Twilightläsare.

Jag ska i väg i dag men jag kommer sitta och skriva när jag kommer hem om jag hinner :) Jag lovar :)

Rolig bild?

Denna bilden är gjord av stallet Hamster på hemsidan stallet.se :)

Bilder, bilder på bloggen där...

Tja... en ganska bildig morgon med MASSA bilder på bloggen i dag :)
Kolla på Asley... Hon är altid så söt på bilder överallt...

http://www.teenvogue.com/images/peopleparties/ppsl-04-ashley-greene-cov.jpghttp://www.teenvogue.com/images/peopleparties/ppsl-02-ashley-greene-cov.jpg


Ashley Greene-målning

Asså hur KAN MAN måla såhär fint!? Hur GÅR DET BARA!? Usch va avis jag blir :P

Robert på presskonferens för Water for elephants :)
Robert har hållit press-möte om Water for Elephants.

Han och hans cola...

Kristen or not?

Tycker du dessa bilderna ser ut som Kristen?
Kommentera och berätta! :)

Photobucket Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket PhotobucketPhotobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket


Vill DU ha alla twilighthandstiler...?

Klart du vill!
Here all all the fonts... 

Twilight/Zephyr - cover.


Almagro Regular - Jacob

Pablo - Bella

Be safe/Carmilla - Edward

Joehand2 - Alice

ASA-Charlie

Lucida Blackletter-Aro 

Where you can get them: 

 

(This one has all of them except for the Twilight font) 

http://bellaandedward.com/funfonts.php 

(This one has the Twilight font and the same ones, mostly) 

http://twilightsource.com/fonts.phpBra va?
Hoppas att du har nytta av detta för det kommer jag ha!

Kramar från Felicia

Hihihi! Kolla på Rob nu!

Eller Kristen kollar på Rob :)
Jag har aldrig sett Kristen le på det sättet! Har ni?
Källa:lovevampires.blogg.se

Yippy! Fler BD bilder!

En bild från inspelningen av the twilight saga: breaking dawn. Jag hoppas det kommer fler bilder från BD!

Källa: Lovevampires.blogg.se

Sams förvandling i Breaking Dawn?

Efter vad Tinsel Korey (Emily) twittrade här om dagen verkar det som att vi kommer att få se Sams första förvandling i Breaking Dawn. Tillbaka blickar är alltid så spännande! :)

WOLFPIRE

Kolla på vampulven :):):)
Trött på att välja team Edward eller team Jacob?
Jakeward finns nu och han är lösningen för dig!
Breaking Dawn's Wolfpire: Half Robert Pattinson, Half Taylor Lautner

Lite bilder :)

Jag tycker dessa är OTROLIGT bra gjorda! Jag skulle ge vad som hälst för att kunna få måla så som bilden här under!
Denna trode jag nästan var "äkta" första gången jag såg den!
Denna är så gullig :)

Lista över twilight-födelsedagar :)

Här kommer en lista på nästan alla som är med i twilight och deras födelsedagar, samt vilket år dom är födda :) Nu kan du fira ALLA födelsedagarna :)

January

Alex Meraz: January 10, 1985 (Paul)
Daniel Cudmore: January 20,1981 (Felix)
Booboo Stewart: January 21, 1994 (Seth Clearwater)
Julia Jones: January 23, 1981 (Leah Clearwater)
Charlie Bewley: January 25, 1981 (Demetri)
Cameron Bright: January 26, 1993 (Alec)

February

Rachelle Lefevre: February 1, 1979 (Victoria)
Michael Sheen: February 5, 1969 (Aro)
Tyson Houseman: February 9, 1990 (Quil Ateara)
Taylor Lautner: February 11, 1992 (Jacob Black)
Sarah Clarke: February 16, 1972 (Renee Dwyer)
Ashley Greene: February 21, 1987 (Alice Cullen)
Dakota Fanning: February 23, 1994 (Jane)

March

Bryce Dallas Howard: March 2, 1981 (Victoria)
Chaske Spencer: March 9, 1975 (Sam Uley)
Edi Gathegi: March 10, 1979 (Laurent)
Kellan Lutz: March 15, 1985 (Emmett Cullen)
Kiowa Gordon: March 25, 1990 (Embry Call)
Tinsel Korey: March 25 (Emily)

April

Kristen Stewart: April 9, 1990 (Bella Swan)
Catalina Sandino Moreno: April 19, 1981 (Maria)

May

Robert Pattinson: May 13, 1986 (Edward Cullen)
Nikki Reed: May 17, 1988 (Rosalie Hale)
Justin Chon: May 29, 1981 (Eric)

June

Elizabeth Reaser: June 15, 1975 (Esme Cullen)
Graham Greene: June 22, 1952 (Harry Clearwater)

July

Gil Birmingham: July 13, 1966 (Billy Black)
Michael Welch: July 25, 1987 (Mike)

August

Anna Kendrick: August 9, 1985 (Jessica)
Cam Gigandet: August 16, 1982 (James)
Melissa Rosenberg: August 28, 1962 (Twilight Saga Screenwriter)

September

Christian Serratos: September 21, 1990 (Angela)
David Slade: September 26, 1969 (Eclipse Director)
Kirsten Prout: September 28, 1990 (Lucy)

October

Jodelle Ferland: October 9, 1994 (Bree)
Catherine Hardwicke: October 21, 1955 (Director of Twilight)

November

Jamie Campbell Bower: November 22, 1988 (Caius)
Billy Burke: November 25, 1966 (Charlie Swan)
Peter Facinelli: November 26, 1973 (Carlisle Cullen)
Chris Weitz: November 30, 1969 (Director of New Moon)

December

Jack Huston: December 7, 1982 (Royce King)
Xavier Samuel: December 10, 1983 (Riley)
Jackson Rathbone: December 21, 1984 (Jasper Hale)
Stephenie Meyer: December 24, 1973 (Author of Twilight Saga)
Bronson Pelletier: December 31, 1986 (Jared)

Bra va? Komentera detta :)
Hehe själv tycker jag detta är jättebra :)

Breaking Dawn=GRYM film-musik

Film-musiken till Breaking Dawn kommer att bli GRYM!
Hur vet jag det? Jo, för det är Carter Burwell som gör musiken, samma man som gjorde musiken till Twilight.
På hans twitter kan man läsa att han gjort "Renesmees lullaby". Den MÅSTE jag lära mig på piano!!!
Han har jobbat med Bill Condon två gånger innan:
"I’ve worked with director Bill Condon twice before, on ‘Gods and Monsters’ and ‘Kinsey’"
Här är hans hemsida där du kan lyssna på twilight-musiken
http://www.carterburwell.com/projects/Twilight.html
Edward+Bella

Lite olika videos med bilder från Breaking Daw :)

Hittade inga fler ;)

Peter Facinelli om Rob


Telefonsnack? Hehehe


Stunt-Edward

Tycker du Rob och hans stuntman är lika? det tycker INTE jag!
Kommentera och säg DIN mening :)

Vänta två år till?

Breaking dawn del 2 kommer ut 16 November 2012(2012?!!!!!!)
Äntligen kan man ju på sätt och vis säga för att vi fått ett datum, men ändå inte.. ETT HELT ÅRS SKILLNAD!!!! Det är sjukt otroligt mycket mer än vad jag trodde!

Alltså jag ORKAR inte vänta på del två! Jag kommer bli komplett GALEN! Ni oxå?

MVT berättar lite om Breaking Dawn!

Last month, as ”The Twilight Saga: Eclipse” got off to a stellar (if not record-breaking) start at the box office, MTV News squashed the widely held assumption that the second part of ”Breaking Dawn” would definitely arrive in the summer of 2012. As Summit Entertainment exec Richie Fay told us, the studio was exploring multiple dates in mid- to late-2012, not just possible openings that would fall when school’s out of session.

 

Now, Summit has officially announced that ”Breaking Dawn, Part 2″ will open November 2012, and with that, another assumption seems to be taking hold among fans and on the Web: After ”Eclipse” failed to wildly out-gross ”New Moon” at the box office, Summit got spooked about a summer release date and fled to more familiar autumn territory. But based on our conversations with Summit and box-office analysts, that’s simply not the case.

First off, it’s important to note that despite all this talk about a weaker-than-expected performance for ”Eclipse,” its $289 million haul will eventually surpass the $297 million that ”New Moon” pulled in last fall, according to Box Office Mojo.

When you consider that sequels like ”Shrek Forever After” and ”Sex and the City 2″ underperformed in the crowded summer movie season, Summit has got to be extremely pleased with the box-office business of ”Eclipse.” So if it’s not a fear of summer that persuaded Summit to deliver both ”Breaking Dawn” films in the fall, then what was it? A careful examination of the 2012 summer calendar.

”The lesson is that it’s all about positioning a film at a time when it will face as little direct competition as possible,” explained Phil Contrino, editor of BoxOffice.com. ”Summit was wise to stay away from Summer 2012, because it’s shaping up to be a record-breaking season.”

”The Avengers,” ”Madagascar 3″ and ”Men in Black 3″ are all set to drop that May, followed by ”Star Trek 2″ in June, and then new installments of ”Spider-Man” (which already occupies the Fourth of July slot held this year by ”Eclipse”), ”Ice Age” and ”Batman.”

”Why compete with an amazing slate like that if you don’t have to?” Contrino added. ”I’m sure ”Breaking Dawn, Part 2″ would still open very well during a summer that crowded, but its audience would be devoured very quickly.”

The point, then, is not that summer is a poor time in which to release a ”Twilight” film but that fall simply presents less competition, which is not to say that there will be no box-office battle in autumn. ”Breaking Dawn, Part I” is set to open against ”Happy Feet 2″ on November 18, 2011, while the second in the two-part finale will compete with ”Monsters Inc. 2″ on November 16, 2012. But when you consider the more jam-packed summer season and the fact that an entire year will have passed between ”Twilight” flicks — as opposed to the eight months between ”New Moon” and ”Eclipse” — the fall 2012 release date makes perfect sense.

”There’s a mood and spirit to these movies that make them play really well in the fall. They’re darker, they’re more emotional than standard summer fare, and thematically, fall is a great fit,” said John Singh, a box-office analyst for Flixster. ”It also allows the audience to build even greater anticipation — rather than seeing the follow-up just a few months later. This gives them a full year to anticipate the final film in a series that has generated hugely positive response from its fanbase.”

SPÄNNANDE!

Ny stil Ed?

Ja kanske det...?

Ett liter Breaking Dawn-skämt ;)Ew. Someone put the dog out.
Rosalie Hale, Breaking Dawn, Chapter 16, p.323
ÖVERSÄTTNING:
Jacob: Vet du hur man dränker en blondin, Rosalie?
Sätt en spegel på botten av en pool!
och sen sitter Emmett och skrattar där bak ;)

Rob/ Kellan

Hittade en bild på Rob och Kellan.
Vet inte när dom är tagna, men dom ser finklädda ut ;)
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nä, vad är detta?? The Razzies 2011

The Razzies 2011 är den enda galan man INTE vill bli nominerad i.
Det är nämligen galan för årets SÄMSTA insatser.
Twilight-gänget är med på listan.... mer en en gång kan man säga.
MEN VI HÅLLER INTE MED!!!!!!!


Mest poppis på årets gala är "Twilight Saga: Eclipse" som samlat på sig hela 9 nomineringar. Har någon i Twilight-gänget gjort sig osams med någon??? För något fel är det ju så klart.....

Nedan kan ni se resten av de nominerade inom varje kategori:

Värsta film
'Twilight Saga: Eclipse'
'The Last Airbender'
'The Bounty Hunter'
'Sex & The City 2'
'Vampires Suck'

Värsta manliga skådespelare
Ashton Kutcher: 'Killers' och 'Valentine's Day'
Gerard Butler: 'The Bounty Hunter'
Jack Black: 'Gulliver's Travels'
Robert Pattinson: 'The Twilight Saga: Eclipse' och 'Remember Me'
Taylor Lautner: 'The Twilight Saga: Eclipse'

Värsta kvinnliga skådespelare
Jennifer Aniston: 'The Bounty Hunter'
Miley Cyrus: 'The Last Song'
The Four "Gal Pals": 'Sex & The City 2'
Megan Fox: 'Jonah Hex'
Kristen Stewart 'Twilight Saga: Eclipse'

Värsta manliga biroll
George Lopez: 'Marmaduke,' 'The Spy Next Door,' och 'Valentine's Day'
Billy Ray Cyrus: 'The Spy Next Door'
Dev Patel: 'The Last Airbender'
Jackson Rathbone: 'The Last Airbender,' och 'The Twilight Saga: Eclipse
Rob Schneider: 'Grown Ups'

Värsta kvinnliga biroll
Jessica Alba: 'The Killer Inside Me,' 'Little Fockers,' 'Machete,' och 'Valentine's Day'
Cher: 'Burlesque'
Liza Minnelli: 'Sex & The City 2'
Nicola Peltz: 'The Last Airbender'
Barbra Streisand: 'Little Fockers'

Värsta paret/Ensemblen
Alla skådisarna i 'Sex & The City 2'
Alla skådisarna i 'The Twilight Saga: Eclipse'
Alla skådisarna i 'The Last Airbender'
Jennifer Aniston & Gerard Butler: 'The Bounty Hunter'
Josh Brolins ansikte & Megan Foxs röst: 'Jonah Hex'

Värsta uppföljare, remake eller rip-off
'The Twilight Saga: Eclipse'
'Clash of the Titans'
'The Last Airbender'
'Sex & The City 2'
'Vampires Suck!'

Värsta ögonskärande användning av 3D
'Cats & Dogs 2: Revenge Of Kitty Galore'
'Clash of the Titans'
'The Last Airbender'
'Nutcracker 3D'
'Saw 3D'

Värsta regissör
Sylvester Stallone: 'The Expendables'
Jason Friedberg & Aaron Seltzer: 'Vampires Suck'
Michael Patrick King: 'Sex & The City 2'
M. Night Shymalan: 'The Last Airbender'
David Slade: 'The Twilight Saga: Eclipse'

Värsta manus
'Little Fockers'
'Sex & The City 2'
'Twilight Saga: Eclipse'
'Vampires Suck'

Snövit?


Snow White and the Huntsman is expected to begin production later this year for a December 21, 2012 release date. The film is described as a re-imagining of the classic fairy tale “Snow White and the Seven Dwarves” featuring an expanded role for the Huntsman who is ordered to take Snow White into the woods and kill her. Instead, he lets her go and he becomes something of a mentor, teaching her to fight and survive.

KällaRope of Silicon


Kristen och Dakota i Stars of Sundance

Eclipse co-stjärnor Kristen Stewart och Dakota Fanningär båda med i den nya nummret av EW (Entertaiment Weekly) promoting deras nya film The Runaways.

 

Jag älskar Kristens quote i slutet av artiklen :D

 

I hope the Paparazzi trip and fall in the snow.

(filmen är inte JÄTTENY längre...)


Mer födelsedagar ;)

Grattis Rachelle Lefevre på din födelsedag :D

 

New Moon-er Rachelle LeFevre (aka Victoria I) var född på denna dan (1:a Februari) 1979. Rachelle är från Kanada och är född i Montreal Quebec!.

Bilden är från NewMoonMovie.org. Jag tyckte att den va fin så!

 

(jag vet inte varför min text blir gul ibland, den bara blir det så ni vet ;)


Taylors födelsedag :)

Hej!
Ville bara påminna er så att ni inte glömmer Taylors födelsedag den 10/2 så glöm det nu :)

NYA BILDER! YIPPEY!!!

Det var ett tag sen man såg bilder från inspelningen nu :( men här kommer ett par från den 31/1-2011 så dom e ganska nya ;)

Ser ni något på Edwards (Roberts) finger?

Det gör jag :)

GILLAS!

 


Vem är Bedward?

Jo Robsten förvandlas till Bedward i twilight förståss ;)
(dessutom på dessa fotona passar ju just delen BED bra)

Elisabeth pratar om Breaking Dawn!

Hittade en video där Elisabeth pratar lite om Breaking Dawn :)
Vill ni se?

RSS 2.0